Renesančný Malý kaštieľ

Výstavba renesančného Malého kaštieľa sa viaže s rodom Sóosovcov, ktorý získal mestečko už v roku 1346. Kaštieľ bol postavený v roku 1564 ako dvojpodlažná bloková stavba, ktorá v sebe nesie všetky dobové architektonické znaky (dispozíciu, kamenársku a sgrafitovú výzdobu) reprezentačného šľachtického sídla pre pohodlné bývanie zemepána a jeho rodiny. V hlavnom vstupnom otvore sa nachádzal kamenný portál s nápisom v nadpaží SÓOS STEPHANUS – ANO – 1.5.6.4, ktorý bol sekundárne použitý ako schod v záhrade.

V čase protihabsburgských povstaní pribudla v 17. storočí k južnému nárožiu kaštieľa kruhová veža, ktorá mala zvýšiť jeho obranyschopnosť. Tým došlo k zmene charakteru kaštieľa na obytno-obranné rodinné sídlo. Neskôr, s ústupom nebezpečenstva a upokojením politickej situácie v Uhorsku, obytná funkcia kaštieľa získala prevahu nad obrannou, čo sa prejavilo pri ďalších stavebných úpravách, a tak sa strieľne na veži nezachovali.

Malý kaštieľ nadobudol svoju konečnú renesančnú podobu koncom 17. storočia. V období I.ČSR tu sídlila žandárska stanica, neskôr tu bol vojenský sklad a sídlo vojenských jednotiek, po vojne tu našli priestory na bývanie viaceré hanušovské rodiny. V roku 1964 bol kaštieľ znova stavebne upravovaný pre jeho ďalšie využívanie na kultúrne účely zriadením novej kinosály a premiestnením knižnice. V kaštieli sa vtedy odohrávali aj početné ochotnícke divadelné predstavenia a folklórne vystúpenia. Neskôr kaštieľ chátral pre nedostatok financií. V najbližšom období na objekte kaštieľa začnú prebiehať rekonštrukčné práce z prostriedkov EÚ. Po ich ukončení bude kaštieľ slúžiť na reprezentačné a kultúrne účely nášho mesta.